REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PURPLE TURTLE

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Purple Turtle dostępny pod adresem internetowym www.purpleturtle.pl,  prowadzony jest przez Magdalenę Iwaniuk-Łobacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: m.mi.lab design Magdalena Iwaniuk-Łobacz z siedzibą w Białymstoku pod adresem:  ul. Zagłoby 29/2, 15-564 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  o numerze NIP: 9662133383 i numerze REGON: 384363446.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych (cyfrowe projekty wnętrz).
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady
  i warunki korzystania ze Sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, zwłaszcza poprzez wykorzystywanie określonego oprogramowania lub urządzeń.

§ 2

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Sprzedawca – Magdalena Iwaniuk-Łobacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: m.mi.lab design Magdalena Iwaniuk-Łobacz z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Zagłoby 29/2, 15-564 Białystok, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
   o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9662133383, REGON: 384363446
  • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.purpleturtle.pl
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość
   (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający podanie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia i złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
  • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów i opcji dopasowania produktu.
  • Produkt – dostępny w Sklepie projekt gotowy pokoju dziecięcego w wersji cyfrowej oraz opcjonalna usługa dopasowania projektu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, opisany szczegółowo w paragrafie 8 Regulaminu.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu w postaci treści cyfrowych
   i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – w przypadku dopasowywania projektu do indywidualnych parametrów Klienta – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło (określone przepisami kodeksu cywilnego).
  • Operator Płatności – spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, posiadająca status krajowej instytucji płatniczej oraz zgodę Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie działalności rozliczeniowo – rozrachunkowej.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Sprzedawca udostępnia Klientom następujące dane kontaktowe:

 1. Adres Sprzedawcy: m.mi.lab design Magdalena Iwaniuk-Łobacz, ul. Zagłoby 29/2, 15-564 Białystok
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@purpleturtle.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 113 238
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 92 2490 0005 0000 4530 6707 5769
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) w godzinach
  9:00 – 16:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

  • Internet Explorer,
  • Firefox,
  • Opera,
  • Chrome,
  • Safari dla Mac OS X,

  w ich najnowszych wersjach (starsze wersje ww. przeglądarek mogą nie być kompatybilne z Formularzem Zamówienia);

  b) standardowy i aktualny system operacyjny (np. Windows, Linux, Mac OS X),

  c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  d) włączona obsługa plików cookies,

  e) program do przeglądania plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader),

  f) wolne miejsce na dysku urządzenia do zapisania zakupionego Produktu (jeden projekt zajmuje ok. 10MB przestrzeni pamięci).

 2. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania ze strony Sklepu przez Klineta zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem: https://purpleturtle.pl/polityka-prywatnosci/

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych w § 4 powyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym, którym się posługuje. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą na jego skrzynkę elektroniczną wiadomości e-mail od Sprzedawcy bądź też wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestrowania się na stronie Sklepu, ani zakładania konta w ramach Sklepu.
 4. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez wypełnienie Formularza Zamówienia i podanie w nim niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (to znaczy uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się wyłącznie cena za Produkt.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  a) wejść na stronę internetową purpleturtle.pl,
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, poprzez kliknięcie w zdjęcie poglądowe projektu, jego tytuł lub przycisk „Wybierz opcję”,
  c) wybrać z listy opcję: „gotowy projekt” lub „projekt z dopasowaniem”,
  d) kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  e) kliknąć ikonę Koszyka w prawym górnym rogu strony Sklepu,
  f) kliknąć przycisk „Zamówienie”,
  g) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta (imię, nazwisko/firma, adres, adres e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu, numer telefonu, NIP),
  h) w razie potrzeby wpisać w oknie: „Uwagi do zamówienia”, wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia, w tym dane do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta,
  i) zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Regulaminem i złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy,
  j) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  k) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Po kliknięciu w przycisku „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych Produktów uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail, wraz z fakturą i linkiem do Produktu.
 4. W Formularzu Zamówienia Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości i poprawności danych, choć posiada takie uprawnienie.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa zakupionego Produktu elektronicznego w opcji „projekt gotowy” następuje poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedającego.
 2. Dostawa zakupionego Produktu elektronicznego w opcji „projekt z dopasowaniem” następuje poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku Sprzedającego płatności dokonanej przez Kupującego, w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia przekazania Sprzedającemu wszystkich informacji potrzebnych do wykonania projektu z dopasowaniem, o których mowa w §8 poniżej.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Przelew elektroniczny obsługiwany przez:

– Bank Millennium

– Bank Ochrony Środowiska

– PEKAO S.A.

– Banki Spółdzielcze

– BGŻ BNP Paribas Polska

– Raiffeisen Polbank

– Credit Agricole

– Bank Pocztowy

– Eurobank

– GetIn Online

– mBank

– Nest Bank

– Noble Bank

– Alior Bank

– Citi Handlowy

– Idea Bank

– Inteligo

– PKO BP

– Plus Bank

– ING Bank Śląski

– BPS

– Santander

– T-Mobile Usługi Bankowe

– Toyota Bank BLIK

– Volkswagen Bank

b) Płatność z portfela elektronicznego SkyCash

c) System płatności mobilnych BLIK

d) Płatność kartą płatniczą.

4. Szczegółowy wykaz banków obsługujących płatności w ramach Sklepu oraz informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się także na stronie Sklepu.

§ 8

Produkty

 1. Projekt gotowy pokoju dziecięcego jest jedną z opcji Produktu, będącą projektem aranżacji wnętrza, wykonanym na bazie przykładowego pomieszczenia o powierzchni 11,1 m2 (3 x 3,7 m) i wysokości 2,65 m, gdzie okno znajduje się w krótszej ścianie pomieszczenia, a drzwi do pomieszczenia znajdują się w przeciwległej ścianie do ściany z oknem, z przeznaczeniem do zamieszkania przez jedno dziecko. Projekt stanowi spójną koncepcję wnętrza oraz zawiera instrukcję adaptacji projektu do pomieszczenia Klienta.

  1.1. Projekt gotowy pokoju dziecięcego zawiera:

       a) wizualizacje fotorealistyczne,

       b) rzut z aranżacją pomieszczenia – wraz z wymiarami rozmieszczenia mebli i wymiarami ogólnymi,

       c) rzut –  z oznaczeniem zastosowanych mebli i dodatków,

       d) rzut elektryki – najbardziej optymalny i funkcjonalny układ dla danej aranżacji,

       e) rzut sufitu – wraz z zaznaczoną lokalizacją oświetlenia i elementami szczególnymi dla danego projektu,

      f) przekroje z widokami ścian – z oznaczeniem zastosowanych mebli i dodatków oraz z wymiarami ogólnymi i opisami zasad umieszczania elementów względem siebie,

       g) instrukcję do samodzielnej aranżacji własnego pokoju,

      h) spis mebli, dodatków i elementów wykończeniowych – wraz z pomocniczymi linkami, wskazującymi gdzie można kupić dany element oraz szacunkowym kosztem całkowitym realizacji projektu.

  1.2. Projekt należy realizować po uprzednim dostosowaniu do realnych wymiarów pomieszczenia. Należy również upewnić się przed zakupem, czy wszystkie meble i dodatki założone w projekcie gotowym zmieszczą się w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, a także wyliczyć zapotrzebowanie na materiały wykończeniowe według zaleceń podanych przez producenta na opakowaniu

 2. Projekt z dopasowaniem, to jedna z opcji Produktu, będąca łącząca w sobie projekt gotowy wnętrza wraz z usługą dopasowania projektu gotowego, do realnych parametrów pomieszczenia Klienta.

2.1. W ramach tej usługi możliwe jest:

a) dostosowanie projektu gotowego do rzeczywistych wymiarów i układu pomieszczenia,

b) dostosowanie projektu gotowego do większej liczby dzieci oraz ich wieku,

c) dostosowanie projektu gotowego do zastosowanych (istniejących) w pomieszczeniu kolorów i materiałów: podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej,

d) zaprojektowanie zabudowy meblowej na wymiar zamiast gotowych mebli założonych w projekcie gotowym,

e) zamieszczenie większej ilości mebli (w przypadku większego pomieszczenia Klienta).

2.2. Projekt z dopasowaniem wykonywany jest po uzupełnieniu i odesłaniu drogą mailową przez Klienta formularza kontaktowego przesłanego w wiadomości e-mail
z potwierdzeniem Zamówienia oraz po uzupełnieniu dokumentacji danego pomieszczenia.

2.3. Projekt z dopasowaniem wykonywany jest na podstawie dokumentacji przesłanej przez Klienta: rysunków odręcznych z wymiarami i kształtem pomieszczenia lub posiadanej dokumentacji technicznej (po weryfikacji poprawności wymiarów) oraz zdjęć wnętrza.

2.4. Czas wykonania dokumentacji projektu z dopasowaniem to 14 dni roboczych liczonych od dnia przekazania wszystkich informacji potrzebnych do wykonania projektu (odesłania poprawnie wypełnionego formularza wraz z dodanymi załącznikami).

2.5. W  ramach tej usługi Klient otrzymuje projekt z rzeczywistymi wymiarami pomieszczenia, który można przekazać wykonawcy do realizacji. Projekt obejmuje:

a) wizualizacje,

b) rysunki z wymiarami ogólnymi,

c) przekroje z widokami ścian,

d) rzuty (w tym rozmieszczenie oświetlenia i optymalne rozmieszczenie gniazdek elektrycznych),

e) listę zakupów oraz szacunkowy kosztorys z uwzględnieniem robót budowlanych.

2.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do użycia innych kolorów mebli w celu dopasowania wystroju pokoju do materiałów wykończeniowych już zastosowanych w danym pomieszczeniu.

2.7. W przypadku pokoju o mniejszej powierzchni niż pokój założony do opracowania projektu gotowego,  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieumieszczenia części mebli lub dodatków (o znacznych gabarytach) lub zamianę na element o innych wymiarach. Rezygnacja z danych elementów nastąpi po wcześniejszym kontakcie z Klientem i ustaleniu możliwości wyboru (np. czy Klient woli zrezygnować z komody czy skrzyni na zabawki).

2.8. Jako pierwszą fazę projektową, czyli zapoznanie się z koncepcją wnętrza, przyjmuje się obejrzenie projektów zamieszczonych na portalu oraz zakup konkretnego projektu w opcji „projekt z dopasowaniem”. Drugą fazą jest przekazanie informacji dla projektanta poprzez formularz kontaktowy. Ostatnią fazą jest przekazanie projektu dostosowanego do otrzymanych od Klienta danych w formularzu kontaktowym.

3.  W odniesieniu do Produktu w każdej z dwóch wyżej wymienionych opcji, Sprzedający zastrzega, iż:

a) wizualizacje zawarte w ramach Produktu są obrazami stworzonymi w programie komputerowym, które mają na celu  odwzorowanie rzeczywistości (są to wizualizacje fotorealiztyczne, a nie fotografie);

b) kolory przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od kolorów przedmiotów w rzeczywistości, gdyż zostały one stworzone w programie komputerowym i umieszczone zostały w przykładowym pomieszczeniu o danej orientacji względem stron świata i oświetlone światłem o parametrach dostosowanych do danej pory dnia i roku. Różnice w kolorach przedstawionych na wizualizacjach mogą również wynikać z różnic w ustawieniach wyświetlacza urządzenia, na którym przeglądany jest Produkt;

c) zabawki, książki i maskotki przedstawione na wizualizacjach zawartych w Produkcie
– poza wyraźnie ujętymi w spisie mebli, dodatków i elementów wykończeniowych
– przedstawione są jedynie poglądowo, jako przykładowe zagospodarowanie przestrzeni pomieszczenia czy mebli i nie stanowią części wyposażenia pomieszczenia i elementów składowych, które składają się na Produkt;

d) Sprzedający posługuje się parametrami wyposażenia przedstawionymi przez producentów na ich oficjalnych stronach internetowych lub na stronach internetowych sklepów prowadzących sprzedaż tychże produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności produktów z ich opisem, wymiarami, kolorami czy też innymi parametrami przedstawionymi przez ich producentów. Ewentualne reklamacje w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do producentów wyposażenia niezgodnego z jego prezentacją;

e) Sprzedający w ramach Produktu wskazuje pomocniczo linki, za pomocą których można w łatwiejszy sposób dotrzeć do danych elementów wyposażenia pokoju lub dokonać ich zakupu, aktualne na dzień tworzenia Produktu. W związku z powyższym, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w cenach lub dostępności produktów występujących po zakupie Produktu;

f) Przedstawione w ramach Produktu szacunkowe koszty elementów wyposażenia, mebli i dodatków są kosztami jedynie orientacyjnymi i mogą się różnić od tych podanych w spisie, np. w zależności od sklepu, dostępności poszczególnych elementów, zastosowanych w danym sklepie promocjach, itp.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji i potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej:
  – oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji,
  – potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży,
  – link do zakupionego Produktu z możliwością jego pobrania.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”  Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności za pomocą jednej z udostępnionych metod płatności oferowanej przez Operatora Płatności na stronie Sklepu. W razie niedokonania płatności w przeciągu 15 minut od momentu kliknięcia przycisku,  Zamówienie zostanie anulowane.
 5. Dostawa zakupionego Produktu elektronicznego w opcji „projekt gotowy” następuje poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedającego.
 6. Dostawa zakupionego Produktu elektronicznego w opcji „projekt z dopasowaniem” następuje poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku Sprzedającego płatności dokonanej przez Kupującego, w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia przekazania Sprzedającemu wszystkich informacji potrzebnych do wykonania projektu z dopasowaniem, o których mowa w §8 powyżej (odesłania poprawnie wypełnionego formularza wraz z dodanymi załącznikami).

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zakupu Produktu w opcji „projekt gotowy” Konsument traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, bowiem zawarł ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a przy tym spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przed zawarciem umowy został poinformowany przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku zakupu projektu w opcji „projekt z dopasowaniem” Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednakże musi to nastąpić przed przekazaniem przez Sprzedawcę linku do pobrania pliku. Jeżeli przekazanie linku do pobrania pliku nastąpi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, z chwilą przekazania Konsumentowi linku do pobrania pliku w formie treści cyfrowych, Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy – na co Konsument wyraża zgodę, akceptując zapisy niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca udostępnia poniżej wzór formularza odstąpienia od Umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-Adresat [w tym miejscu Klient powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 11

Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni – za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  – http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  – http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  – http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zawarte są na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 •  

§ 13
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Przeglądanie zawartości Sklepu bez dokonywania zakupu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych (imię i nazwisko/firma, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, NIP). W związku z przetwarzaniem danych osobowych Sprzedawca wdraża niezbędne i adekwatne środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj: Magdalena Iwaniuk-Łobacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „m.mi.lab design Magdalena Iwaniuk-Łobacz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zagłoby 29/2, 15-564 Białystok, NIP: 9662133383 (dalej: „Administrator”).
 3. Z Administratorem można się skontaktować:
  • telefonicznie pod numerem: 509113 238,
  • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@purpleturtle.pl,
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Zagłoby 29/2, 15-564 Białystok.
 1. Dane osobowe niezbędne do wykonywania Umowy tj. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko/firma, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, adres do faktury, NIP są pozyskiwane bezpośrednio od Klienta –za pomocą formularza ze strony internetowej Sklepu.
 2. Dane osobowe Klienta zawarte w formularzu są przez Administratora wykorzystywane w następujących zakresach:
  • dane identyfikacyjne pozyskiwane za pomocą Formularza Zamówienia – do przeprowadzenia transakcji sprzedaży Produktów;
  • dane identyfikacyjne pozyskiwane za pomocą Formularza Zamówienia – do zweryfikowania tożsamość Klienta przed zawarciem z Umowy lub realizacją jego żądań;
  • adres e-mail – w celu dostarczania Klientowi zakupionych Produktów;
  • adres e-mail oraz numer telefonu – w celu zoptymalizowania kontaktu z Klientem, w celach około sprzedażowych, takich jak: przebieg transakcji, potwierdzenie zakupu Produktów, informowanie o płatnościach za Produkty, informowanie o terminie wysyłki i doręczenia Produktów, obsługi procesu reklamacji, obsługi procesu dostosowania Produktu do indywidualnych potrzeb Klienta;
  • dane identyfikacyjne pozyskiwane za pomocą Formularza Zamówienia – w celach dochodzenia i obrony praw Administratora;
  • imię, nazwisko, adres e-mail – w celach archiwalnych;
  • dane identyfikacyjne pozyskiwane za pomocą Formularza Zamówienia – w celu prowadzenia księgowości, wystawiania faktur i realizacji obowiązków podatkowych.
 1. Administrator przetwarza dane Klientów w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne przetwarzania:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora w ramach sklepu internetowego wraz z ich dostawą

Art. 6 ust 1 lit. a) i b) (dane identyfikacyjne) RODO – ponieważ Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu, a nadto przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest stroną

Kontakt pod podanym przez klienta numerem telefonu czy adresem e-mail, w celach około sprzedażowych, takich jak:

· przebieg transakcji zakupu produktów,

· potwierdzenie zakupu produktów,

· informowanie o płatnościach za produkt,

· informacje o terminach wysyłki i doręczenia produktów,

· obsługa procesu reklamacji produktu

· obsługi procesu dostosowania produktu do Twoich indywidulanych potrzeb (w przypadku zakupu usługi dostosowania projektu)

Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad klientem, oraz sprawna realizacja zobowiązań wobec Klienta.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz realizacja obowiązków podatkowych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą z Klientem umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta

 

art. 6 ust.1 lit f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i obrona praw Administratora

Prowadzenie archiwum list Klientów sklepu i transakcji.

art. 6 ust.1 lit f) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów do czasu kompletnej realizacji transakcji sprzedaży Produktów na rzecz Klienta, ale nadto, w celu obrony i dochodzenia swoich praw, Administrator przechowuje dane Klientów przez, określony w kodeksie cywilnym, okres przedawnienia roszczeń, mogących wyniknąć z dokonanej Umowy.

8. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (art.74 ustawy o rachunkowości).

9. W toku przetwarzania danych może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (dotyczy wyłącznie obsługi transakcji sprzedaży), w celu jak najlepszej obsługi zlecenia Klienta. Administrator zapewnia, że przetwarza dane Klientów w sposób w pełni automatyczny, jedynie w zakresie wysyłki informacji zwrotnych w toku transakcji zakupu Produktów – jak np. potwierdzenie złożenia Zamówienia, potwierdzenie dokonania płatności, czy potwierdzenie lub anulowanie  innych dokonanych przez Klienta czynności. Poza wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzaniem automatycznym, nie będzie dochodzić do innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby wywoływać w stosunku do Klienta skutki prawne lub w inny istotny sposób na niego wpływać. W trakcie korzystania z usług Sklepu nie dochodzi do profilowania.

10. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji Sklepu, np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących działalności Sprzedawcy/Administratora, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Klienta, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądom i organom państwowym)
   – w przypadku wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa,
  • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, czy infrastrukturę informatyczną, umożliwiające zarządzanie przedsiębiorstwem (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług poczty elektronicznej),
  • dostawcom usług wspierających Administratora w obszarze marketingowym (podmioty obsługujące stronę internetową, podmioty realizujące wysyłkę e-mail),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, audytorom zewnętrznym),
  • dostawcom usług księgowo-kadrowych,
  • osobom upoważnionym przez Klienta w ramach realizacji jego praw i żądań.

11. Przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym, zawierającą wymagane przepisami prawa gwarancje bezpieczeństwa przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający.

12. Dane Klientów Sklepu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Administrator zapewnia Klientowi prawo:

  • dostępu do danych (o informacje o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopie danych),
  • sprostowania (poprawienie) danych,
  • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych),
  • przeniesienia danych do innego administratora danych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

14. Z powyższych praw Klient może skorzystać wysyłając wniosek listownie, wysyłając wniosek za pomocą poczty elektronicznej lub też dzwoniąc pod numer Administratora (numer i adres podany w Regulaminie powyżej).

15. Aby mieć pewność, że Klient jest uprawniony do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Klienta.

16. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

17. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

18. Jeżeli przetwarzanie danych Klienta następuje na podstawie udzielonej przez niego zgody, w każdej chwili ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody Klient może dokonać zarówno poprzez wysłanie odpowiedniej informacji e-mail na adres: kontakt@purpleturtle.pl, jak również poprzez doręczenie Administratorowi pisemnego cofnięcia zgody na adres: m.mi.lab design Magdalena Iwaniuk-Łobacz, ul. Zagłoby 29/2, 15-564 Białystok.

19. Korzystanie z  usług Sklepu jest w pełni dobrowolne, jednakże przetwarzanie podanych przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Administratora. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania danych Klienta, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury. Niepodanie adresu e-mail, uniemożliwia dostarczenie Produktu, a brak podania numeru telefonu  uniemożliwia obsługę okołosprzedażową, niezbędną do wykonania Umowy.

20. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem: https://purpleturtle.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

4. O każdej zmianie Sprzedawca informuje Klientów z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2019 r.

6. W przypadku zmian w Regulaminie, wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne  do pobrania w formacie PDF. Linki będą znajdować się na końcu Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, RODO.

NEWSLETTER

Zapisz się jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o projektach, promocjach i rabatach

error: Content is protected !!